№ 48

Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К.: Век+, – 2008. – № 48.

Завантажити одним файлом

З М I С Т


Павлов О.А.,Місюра О.Б.,Мельников О.В. Дослідження властивостей та розв’язання задачі «Мінімізація сумарного штрафу як за випередження, так і за запізнення відносно директивних строків при виконанні незалежних завдань одним приладом»

Парамонов А.М., Томашевский В.Н. Формализация алгоритма моделирования движения автомобильного дорожного транспота

Марковський О.П., Мазур Р.Ф., Саїд Реза Мах Малі. Підвищення ефективності ідентифікації абонентів з використанням моделі персептрону

Богушевська Н.В., Томашевський В.М. Формальна модель кільцевої транспортної мережі. Реалізація перетворення діалогової нотації до програмного коду

Стіренко С.Г. Формальний опис структурно-параметричних характеристик технічного тексту

Павлов А.А., Кут В.И., Штанькевич А.С. Нахождение весов по матрице парных сравнений с односторонними ограничениями

Теленик С.Ф., Бідюк П.І., Амонс О.А., Крижова К.О. Метод розподілу ресурсів між проектами

Іванов В.О. Розподілена система імітаційного моделювання дорожнього руху

Павлов А.А., Иванова А.А. Алгоритм идентификации функции цели в методе анализа иерархий

Уханцов С.Н., Пустоваров В.І., Стіренко С.Г., Желудкова Т.В. Доказове управління генерацією та модифікацією програмних модулів для інформаційно-аналітичних систем

Блінова Т. О. Додавання та множення в кодах золотої пропорції в порозрядному режимі, починачи зі старших розрядів

Садег Растгу. Модели вычислительных процессов в кластерных системах с многоядерною архитектурою

Павлов А.А., Мисюра Е.Б., Кут В.И., Щербатенко О.В., Михайлов В.В. Математические модели иерархического планирования и принятия решений

Кузнецов А.В. Представление знаний в концепции объектно-ориентированного логического программирования

Романкевич В.А. Некоторые количественные оценки в GL-моделях

Павлов А.А., Лищук Е.И. Оперативные алгоритмы принятия решений в иерархической системе Саати, основанные на замещении критериев

Мєлковська В.М. Сергієнко А.М., Стіренко С.Г. Спосіб демодуляції сигналів з багаточастотною модуляцією

Павлов О.А., Місюра., Халус О.А., Костик Д.Ю., Лисецький Т.М. Оптимізація модифікованого ПДС-алгоритму задачі мінімізації сумарного запізнення виконання завдань

Зайченко Ю.П., Медін М.Ю. Метод вирішення задачі аналізу ситуацій системою підтримки прийняття рішення для програмування

Безносик А.Ю. Построение эквивалентных моделей балочных структур

Ладогубец В.В., Крамар А.В., Финогенов А.Д. Адаптация параллельного алгоритма СПУИП для кластера НТУУ «КПИ»

Марковський О.П.,Федоречко О.І., Турченко Ю.О. Корекція помилок передачі даних в каналах зі спектральною модуляцією з використанням зважених контрольних сум

Павлов А. А.,Чеховський А.В. Сведение задачи построения многомерной регрессии к последовательности одномерных задач

Ролик А.И., Глушко Е.В. Анализ качества функционирования элементов информационно-телекоммуникационных систем

Любченко К. М. Експертні системи в практичній медицині

Марковский А.П., Зюзя А.А., Шерстюк В.Д. Получение булевых преобразований специальных классов для построения эффективных алгоритмов защиты информации

Зайченко Ю.П., Мурга Н.А. Применение систем на нечёткой логике к задаче медицинской диагностики

Абу Усбах А.Н., Мельник А.П., Пономарчук Д.С. Об одном подходе к обнаружению ошибок передачи данных на основе систем остаточных классов

Салапатов В.І. Синтаксичний аналіз із розподілом лексем на групи

Марковський А.П.,Порхун Е.В.,Мнацаканов А.В. Хеш-память с ограниченным временем поиска по ключу

Пустоваров В.І. Побудова баз знань для сумісного створення програм і обладнання та їх формальної верифікації

Томашевський В.М., Діденко Д.Г. Порівняння результатів роботи систем імітаційного моделювання OPENGPSS та GPSS/PC

Амонс О.Ф., Янов Ю.О., Безпалий І.О. Кластеризація документів на основі статистичної близькості термів

Аленин О.И. Система управления виртуальными кластерами

Баня Е.Н., Селиванов В.Л. Об особенностях построения систем счисления разных классов

Сергієнко А.М. Проектування обчислювачів з регістровими затримками

Павлов О.А., Місюра О.Б., Мельников О.В., Щербатенко О.В., Михайлов В.В. Загальна схема планування та управління складними об’єктами, що мають мережне представлення технологічних процесів й обмежені ресурси

Ткаченко С. В. Практическое применение МППО на примере разработки торговой стратеги для рынка FOREX