post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

№ 62

Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К.: Век+, – 2015. – № 62. – 120 c.

З М I С Т

Воротніков В.В. Багатошляхова маршрутизація у мережах великої розмірності з регулярною фрактальною топологією

Клименко І.А. Аналіз ефективності управління ресурсами та додатками в реконфігурованих обчислювальних системах

Антонюк А.І., Цимбал І.В. Визначення періоду запам’ятовування стану централізованого інформаційного фонду

Кулаков Ю.О., Коган А.В., Морозовський Т.О. Спосіб організації багатошляхової маршрутизації за допомогою модифікованого метода гілок та меж

Гусев Е.И.Моделирование трафиков и оценка скорости распределённого доступа в системах облачных вычислений с общим ресурсом на примере oracle rac

Діброва М.А., Коган А.В., Куценко В.А. Спосіб конструювання трафіка в grid системах

Кулаков Ю.О., Короненко А.М. Аналіз методів прогнозування та розрахунок прогнозу зміни числа хендовера в стільнику мультисервісної мобільної мережі

Кулаков Ю.О., Браславский А.О. Адаптивний метод маршрутизації пошуку документів в неструктурованих peer-to-peer мережах

Павлов А.А., Калашник В.В., Коваленко Д.А. Построение многомерной полиномиальной регрессии. Регрессия с повторяющимися аргументами во входных данных

Селіванов В.Л., Ковальова Д.Б. Структури декодувальних сіток перетворювачів код-напруга двійкової системи числення

Селіванов В.Л., Мартинюк Р.О. Використання двійково-трійково-десяткової системи числення для цифро-аналогових перетворювачів

Кріль С.О.Система автоматичного регулювання тиску на нпс з виконавчим механізмом із змінним часом повного ходу

Зайченко Ю.П., Сидорук І.А. Аналіз багатокритеріальної задачі оптимізації інвестицийного портфеля на основі прогнозування прибутковості акцій

Павлов О.А., Сперкач М.О. Виконання завдань із загальним директивним терміном паралельними пристроями за критеріями оптимальності: мінімізація сумарного випередження щодо директивного терміну та максимізація моменту запуску завдань на виконання

Павлов О.А., Місюра О.Б. Методологічні та теоретичні основи ПДС-алгоритму розв’язання задачі мінімізації сумарного зваженого запізнювання при виконанні завдань одним приладом

Дорогий Я.Ю., Цуркан В.В., Дорога-Іванюк О.О., Ференс Д.А. Застосування алгоритму структурної оптимізації нейронної мережі в задачах класифікації даних

Стіренко С.Г., Габінет А.В., Костенко Ю.В. Метод відновлення втрачених відеоданих при їх широкомовній передачі в однорангових мережах

Ролік О.І.Оптимальний прийом багатопозиційних сигналів з марківським інформаційним параметром